INFORMĀCIJA PAR DROŠU LIETOŠANU VIELU, KAS SAISTĪTAS ĻOTI SAUGS (SVHC)
"Ford" ir apņēmies atbildīgi ražot, lietot un rīkoties ar saviem produktiem. Šī iemesla dēļ mēs atbalstām REACH regulas mērķus, ko izdevusi Eiropas Savienība par ķīmisko vielu reģistrāciju, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu.

Mēs īpaši atbalstām EK Regulas 1907/2006 33. panta 1. punktu. Tāpēc regula attiecas uz vielām, kas rada ļoti lielas bažas (SVHC), kuras pašlaik ir iekļautas licencēšanas sarakstā.

Ja produkts satur šīs vielas, ir svarīgi nodrošināt to drošu lietošanu. Tāpēc regula ir izstrādāta, lai ļautu klientiem veikt atbilstošus riska pārvaldības pasākumus: šo mērķi mēs pilnībā atbalstām.